Evacuation Resources

As South Lake Tahoe remains under Evacuation Orders, we understand how challenging of a time this is for everyone. We have made every effort to provide resources to help with this transition until we are able to populate our amazing city again. To view Evacuation Resources, go to the menu on the left or click on the links below. All pages are updated on a daily basis. 

 Recursos para la evacuación:


Como South Lake Tahoe (SLT) permanece bajo órdenes de evacuación, entendemos lo desafiante que es este momento para todos. Hicimos todo lo posible para proporcionar recursos para ayudar con esta transición hasta que podamos volver a poblar nuestra increíble ciudad. Para ver los recursos para la evacuación, vaya al menú de la izquierda. Todas las páginas se actualizan todos los días. 

Antes de ir a un refugio, llame para asegurarse de que no estén completos. Los refugios se están completando rápidamente, y las cosas pueden cambiar minuto a minuto. Seguiremos actualizando esta lista todos los días. 


 

 

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Paglikas:

Habang nananatili ang South Lake Tahoe sa ilalim ng Mga Utos na Paglikas, naiintindihan namin kung gaano ito kahirap para sa lahat. Ginawa namin ang bawat pagsusumikap na magbigay ng mga mapagkukunan ng impormasyon para tumulong sa paglipat na ito hanggang sa maibalik naming muli ang mga tao sa aming pambihirang lungsod. Para tingnan ang Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Paglikas, pumunta sa menu na nasa kaliwa. Ina-update ang lahat ng page araw-araw. 

Bago kayo pumunta sa isang shelter, mangyaring tumawag para matiyak na hindi pa ito puno. Mabilis mapuno ang mga shelter at maaaring magbago ang mga bagay-bagay sa loob ng isang minuto. Patuloy naming ia-update ang listahang ito araw-araw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Evacuation Center: 

 

 

EL DORADO COUNTY